Przejdź do treści

PISMA ARCHIWALNE

Odpowiedź na deklarację rezygnacji inż. Kazimierza Deca z bycia członkiem NSZZ „Solidarność”

Pismo z MNiSW z informacją o zwiększeniu dla Uczelni planu dotacji stacjonarnej w 2008 r

Automatyzacja w służbie rekrutacji

Decyzja KU NSZZ „Solidarność” o podziale środków przyznanych przez MNiSW w jednakowej kwocie dla wszystkich grup pracowniczych

Pismo do Rektora z prośbą o wstrzymanie decyzji prowadzącej do likwidacji gabinetu stomatologicznego zgodnie z decyzją 19/2008

Pismo w spr. firmy SIMPLE

Sprawa firmy SIMPLE- c.d.

Uwagi dotyczące funkcjonowania praktyk pedagogicznych

Pismo w spr. braku wynagrodzenia z tytułu „dodatku inflacyjnego”

Pismo w spr. terminu przelewu odpisu na ZFŚS

Apel o rezygnację ze zajmowanych stanowisk Kanclerza i jego zastępców

Masochizm wyborczy

Kto ma szansę kandydować

Pismo KSN NSZZ „Solidarność” do przewodniczących Komisji Uczelnianych

Kolejny apel o zainicjowanie otwartych konkursów na etaty kierownicze w administracji AP

Reakcja na zarzuty Kanclerza Uczelni

Pismo w sprawie dodatku inflacyjnego

Apel do JM Rektora naszej Uczelni

Pismo  w spr. relacji między władzami Rektorskimi a związkami zawodowymi (NSZZ „Solidarność”)- 1

Pismo w spr. relacji między władzami Rektorskimi a związkami zawodowymi (NSZZ „Solidarność”)- 2

Pismo w spr. relacji między władzami Rektorskimi a związkami zawodowymi (NSZZ „Solidarność”)- 3

Porozumienie Rektora z Zakładowymi Związkami Zawodowymi z dn. 2.06.2014 w spr. zasad podwyżki wynagrodzeń pracowników

Pismo przewodniczącego KSN do MNiSW

Notatka z rozmów KSN- KRASP- RGNiSW

Pismo ws. komentowania przez Samorząd Studentów spraw kadrowych

Pismo ws. przyrostu stanowisk kierowniczych

Pismo do Rektora o dostarczenie szczegółowego protokołu z posiedzenia Komisji ds. Nagród pracowników administracji i obsługi z dn. 19.09.2013

Pismo Prezydium KU NSZZ „Solidarność” i RZ ZNP z prośbą do Rektora o anulowanie Zarządzenia nr R/Z.0201-22/2013 w spr. minimalnych stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

Sprzeciw KU NSZZ „Solidarność” wobec decyzji podjętej w piśmie R/D.0201-9/2012

Wspólne pismo KU NSZZ „Solidarność” i Rady Zakładowej ZNP  w spr. kont pracowniczych

Pismo do JM Rektora w spr. okresów zatrudnienia asystentów i adiunktów

Wspólne pismo „S” i ZNP w spr. karty obiegowej i linków do związkowych stron www

Stanowisko Forum przedstawicieli KZ NSZZ „Solidarność” Uczelni Krakowa w spr. biurokratyzacji procesu dydaktycznego z dn. 2 grudnia 2011 r

Stanowisko Forum przedstawicieli KZ NSZZ „Solidarność” Uczelni Krakowa w spr. godła państwowego z dn. 2 grudnia 2011 r

Ogłoszenie z Rzeczpospolitej 01.10.2011 w spr. nowelizacji ustawy PoSW

List do Marszałka Senatu RP

Reforma szkolnictwa wyższego: naruszenie wolności akademickich i praw nabytych, niejednoznaczne prawo- ogłoszenie w Rzeczpospolitej

Pismo prof. dr hab. E. Malca do Marszałka Sejmu RP w spr. mankamentów reformy szkolnictwa wyższego