Przejdź do treści

PISMA 2016

List otwarty do Rektora UP w spr. problemu przenikających się wzajemnie struktur ZZ Pracowników UP i administracji uczelnianej

Pismo do Rektora w spr. relacji między urzędem rektorskim a KU NSZZ „Solidarność” działającą w Uniwersytecie Pedagogicznym

Pismo do Rektora dotycząca powołania nowych pięciu kierunków studiów

Dz.U poz. 2063 w spr. warunków wynagradzania za pracę i przyznawani świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

Wniosek Piotra Dudy o uwzględnienie rozwiązań realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 w spr. ZFSS

Uwagi KSN do projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki  z dn. 13 października 2016

Uwagi KSN do projektu rozporządzenia MNiSW w spr. sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

Pismo KSN i ZNP do Jarosława Gowina w spr. tematyki spotkania w MNiSW

Uwagi do XXV posiedzenia RGNiSW

Votum separatum prof. Z. Antkowiaka do decyzji władz uczelni w spr. przyznania Medalu Adamowi Michnikowi

Opracowanie ustaw

Podsumowanie kadencji pełnienia urzędu rektorskiego

Fotografia Kazimiery Szczuki na reklamowym banerze Uczelni przed jej frontem

Pismo do Rektora w spr. niedostarczania wody pracownikom w upalne dni

Pismo do Rektora w spr. stylu pracy i sposobu kierowania ludźmi przez osobę zatrudnioną na stanowisku Wicekanclerza UP

Pismo do Rektora z prośbą o wyjaśnienie niewypłacenia premii pracownikom ACH

Pismo do Rektora odnoszące się do pisma mgr Ewy Żołnierek z dn. 31 maja 2016 r dotyczącego wyjaśnienia przyczyn niewypłacenia premii pracownikom ACH

Pismo do Rektora w spr. braku wyjaśnień dotyczących niewypłacenia należnej premii niektórym pracownikom z ACH

Wotum nieufności wobec pani Moniki Topolnickiej- Stolzman zatrudnionej na stanowisku Kanclerza UP

Wotum nieufności 2 wobec osoby zatrudnionej na stanowisku Kanclerza

Pismo do Prorektora ds. Studenckich o odblokowanie linku do strony NSZZ „Solidarność”

Oświadczenie w sprawie aktualnej sytuacji politycznej w Polsce

Prośba do Rektora o wstrzymanie decyzji o rotacji adiunktów zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2016 r

Pismo do Rektora dotyczące zarządzenia NR R/Z.0201-8/2016 w spr. procentowego podziału obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych w UP

List otwarty do prof. A. Strzembosza, byłego Prezesa Sądu Najwyższego

Pismo do Rektora o interwencje w spr. decyzji M. Toplnickiej- Stolzman (Kanclerz UP) dotyczącej druku dyplomów